ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ


ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

สถานพยาบาล :     จังหวัด :
เขตบริการสุขภาพที่ :    

มาตรฐาน

ผลจากการ
ประเมินตนเอง
ผลประเมิน
โดยผู้ตรวจประเมิน
รายงานแนวทาง
การแก้ไขปรับปรุง
(SIP/CAP)
คำแนะนำ
โดยผู้ตรวจประเมินทั้งหมด
  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 0.00 0.00
  ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ 0.00 0.00
  ด้านที่ 3 ด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 0.00 0.00
  ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00
  ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัย 0.00 0.00
  ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 0.00 0.00
  ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ 0.00 0.00
  ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 0.00 0.00
  ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 0.00 0.00
กลับ


© 2020 Copyright : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center 1426 โทร. 02 193-7005 e-mail: ict@hss.mail.go.th และ Line id: @452lyxbz