โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 
  ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการของโรงพยาบาล
  1. สถานที่ สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย
  2. เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์พร้อมใช้
  3. การบริการที่ดี
  การประเมินของท่านมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในการช่วยพัฒนาบริการสาธารณสุข