โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 
  ข้อมูลทั่วไป
  1.เพศ
      ชาย
      หญิง
  2.อายุ
      ต่ำกว่า 18 ปี
      18 - 35 ปี
      36 - 60 ปี
      61 ปีขึ้นไป
  3.การศึกษา
      ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า
      มัธยมศึกษาตอนต้น
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
      ปวส./อนุปริญา
      ปริญญาตรี
      สูงกว่าปริญญาตรี
  4.อาชีพ
      อาชีพอิสระ
      เจ้าของกิจการ
      พนักงานบริษัท
      ข้าราชการ
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ
      นักเรียน/นักศึกษา
  ด้านขั้นตอน/คุณภาพการให้บริการ
  1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
  2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
  3. มีการให้บริการตามล่าดับก่อน หลัง
  4. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
  5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า
  ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ               
  6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และความช่านาญเฉพาะทางในการ ให้บริการ
  7. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
  8. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน
  9. เจ้าหน้าที่มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัต
  10. จ่านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพียงพอ
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก               
  11. สถานที่ตั้งมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
  12. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
  13. สิ่งอ่านวยความสะดวกโดยรวม เช่น ห้องน้่า ที่จอดรถ โรงอาหาร ป้ายบอกทาง
  14. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
  15. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม