ระบบประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพ


ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ


ไม่ประเมินข้อนี้ (N/A) คลิก
เกณฑ์การประเมิน ไม่มี
(0)
มีบางส่วน
(0.5)
มีครบถ้วน
(1)
 เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ถูกยกเลิกต้องปรับปรุงสถานะลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูลประวัติ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีข้อกฎหมายกำหนดไว้
คำอธิบาย

* 500 ตัวอักษร
หลักฐานอ้างอิง
1. URL : ไม่เกิน 256 ตัวอักษร
2. URL : ไม่เกิน 256 ตัวอักษร
3. URL : ไม่เกิน 256 ตัวอักษร
แนะนำการใช้งาน หลักฐานอ้างอิง
1. เพื่อลดการใช้พื้นที่ทรัพยากรให้ใช้หลักฐานอ้างอิงแบบ URL เป็นหลัก โดยนำ URL ตัวอย่างเช่น http://ict.hss.moph.go.th/fileupload_doc/2020-09-22-1-20-3292017.pdf นำมาวางที่ช่อง URL
หลักฐานเอกสารแนบ
     **หากแฟ้มข้อมูลที่แนบมีความสัมพันธ์กับหัวข้ออื่นให้ระบุในคำอธิบายและไม่ต้องแนบมาใหม่**
 - รองรับแฟ้มเอกสาร pdf และรูปภาพ นามสกุล .pdf .jpg .png ซึ่งไม่เกิน 4MB
 - หากมีมากกว่า 1 แฟ้มข้อมูลให้จัดทำเอกสาร PDF และแนบมาแฟ้มข้อมูลเดียวไม่เกิน 4MB
 - แฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ หรือมีหลายแฟ้มข้อมูล กรุณาแนบ URL เป็นหลัก
 **มีข้อสงสัยในการแนบแฟ้มข้อมูลกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ IT**
* คะแนนการประเมินจากผู้ตรวจประเมินจะอ้างอิงจากหลักฐานกลับ


© 2020 Copyright : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center 1426 โทร. 02 193-7005 e-mail: ict@hss.mail.go.th และ Line id: @452lyxbz