กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


65
ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ


เกณฑ์การประเมิน ไม่มี
(0)
มีบางส่วน
(0.5)
มีครบถ้วน
(1)
 มีการจัดทีมดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำอธิบาย

* 500 ตัวอักษร
หลักฐานอ้างอิง
1. URL : ไม่เกิน 256 ตัวอักษร
2. URL : ไม่เกิน 256 ตัวอักษร
3. URL : ไม่เกิน 256 ตัวอักษร
แนะนำการใช้งาน หลักฐานอ้างอิง
1. เพื่อลดการใช้พื้นที่ทรัพยากรให้ใช้หลักฐานอ้างอิงแบบ URL เป็นหลัก โดยนำ URL ตัวอย่างเช่น http://ict.hss.moph.go.th/fileupload_doc/2020-09-22-1-20-3292017.pdf นำมาวางที่ช่อง URL
หลักฐานเอกสารแนบ
   - นามสกุล .doc .docx .ppt .pptx .xls .xlsx .pdf .jpg .gif .png ซึ่งไม่เกิน 3MB
 - หากมีมากกว่า 1 file ให้ รวม file เป็นแบบ Zip ซึ่งไม่เกิน 4MB
 - หากไม่มีไม่ต้องใส่
 - แนบ URL เป็นหลัก
* คะแนนการประเมินจากผู้ตรวจประเมินจะอ้างอิงจากหลักฐานกลับ

สงวนลิขสิทธิ์โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center 1426 หรือ โทร. 02 193-7005 Line id: @452lyxbz